EUROTRAVEL GROUP OÜ 
on reise korraldav firma, asutatud 1996a.
Reisitingimuste all mõistetakse konkreetseid tingimusi, mis on seotud reisi tellimuse ja annulleerimisega, samuti Eurotraveli ja kliendi õigusi, kohustusi ja vastutust.
Eurotravel vastutab reisilepingus kajastatud reisi-programmi täitmise eest ja tagab kliendile kõik teenused, mille eest klient on maksnud. Eurotraveli poolt põhjustatud oluliste puuduste korral (reisi lühenemine, programmis ettenähtud teenuste ärajätmine) kohustub reisikorraldaja hüvitama kliendile vahetult põhjustatud kahju. Puuduseks ei saa pidada reisi kui terviku seisukohast ebaolulisi erinevusi programmist. Eurotravel ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on temast sõltumatud asjaolud (röövimine, isiklike asjade kaotamine), kliendi tegevusetus või hoolimatus ja force major (loodusõnnetus, streik vms.) juhtumid. Samuti ei vastuta Eurotravel reisi toimumata jäämise eest ja raha ei tagastata, kui klient jääb grupist maha oma süü tõttu (hilineb lähtekohta, puudub kehtiv pass vms.).

Eurotravel võib muuta reisiprogrammi ja kuupäevi, kui see on tingitud temast sõltumatutest asjaoludest. Muudatustest informeeritakse klienti võimalikult kiiresti. Muuta hindu kui põhjuseks on valuutakursi olulised muutused, reisiga seonduvad uued hinnad (praami- ja laevapiletide kallinemine, hotellide ja kütusehinna tõus) ja maksud või mõni muu reisikulusid puudutav muudatus, mis ei sõltu reisikorraldajast ja mida ei saanud ette näha. Grupireisi puhul ettenähtust väiksema reisijate arvu korral, lisada reisigrupi koosseisu täiendavalt 1-3 firma töötajat sellest reisigruppi eelnevalt informeerimata. Reis ära jätta, kui reisijate hulk on väiksem kui reisi läbiviimiseks vajalik minimaalne reisijate arv, sel juhul sissemakstud raha ning broneerimistasu tagastatakse täies ulatuses.

Kui klient ei olnud reisiga rahul või tunneb, et tema ootusi reisi suhtes on petetud, on tal õigus esitada Eurotravelile pretensioonid kirjalikus vormis hiljemalt üks nädal peale reisi lõppu ja nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Eurotravel ei kanna kliendi programmiväliseid kulutusi, samuti kulutusi, mis tekivad seoses dokumentide (passi) kadumisega. Eurotraveli poolt tehtud kulutused reisija tagasi-pöördumiseks Eestisse, tuleb kliendil rahaliselt kompenseerida Eurotravelile reisi ajal või hiljemalt üks nädal peale reisi lõppu.

Grupireisi hind kehtib reisipaketis fikseeritud grupi suuruse puhul, mis üldjuhul on 42 maksvat ja 3 tasuta reisijat. Grupi mittekomplekteerimisel tasuvad reisijad puuduva osa. Üksikreisija registreerumisel tuleb hiljemalt kolme tööpäeva jooksul kanda meie pangaarvele (kindlasti märkida registreerija nimi, reisi sihtkoht ja alguskuupäev) või maksta sularahas meie kontorisse registreerimistasu 60-150 eur (ülejäänud summa vähemalt 3 nädalat enne reisi). Hetke, mil klient tasub registreerimistasu, loetakse suulise käsirahalepingu tekkemomendiks kliendi ja reisikorraldaja vahel. Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping muutub siduvaks mõlemale poole hetkel, kui Reisija on tasunud ettemaksu või reisi kogusumma. Hilisemal reisi eest tasumisel arvatakse makstud registreerimistasu reisi hinnast maha. Juhul kui klient otsustab oma tellimuse tühistada, registreerimistasu ei tagastata. Juhul kui reis jääb ära reisijate vähesuse tõttu või reisikorraldaja otsesel süül, tagastatakse registreesimistasu kliendile. Juhul kui kliendile ei väljastata mingil meist sõltumata põhjusel viisat, siis registreerimistasu ja meie poolt selleks ajaks tehtud otseseid kulutusi ei tagastata.
Grupireisi tellimine toimub turismireisi tellimuse alusel, mille põhjal sõlmitakse Eurotraveli ja tellija vahel reisileping. Tellija tasub ettemaksu vastavalt reisilepingule. Reisilepingus on fikseeritud reisi eest tasumise tähtajad ja kord. Kui reisija loobub reisist peale lepingu sõlmimist mõjuvatel põhjustel, toimub reisiraha tagasimaksmine kirjaliku avalduse alusel. Tasutud summast arvatakse maha tehtud kulutused (ettemaksud ööbimiskohtadesse, kulutused viisade vormistamiseks, reisi ettevalmistamisega seotud kulud, bürookulud jne.).
  • kui annulleerimine toimub rohkem kui 30 päeva enne reisi, tagastatakse kogu makstud summa, millest on kinni peetud broneerimistasu.
  • kui annulleerimine toimub rohkem kui 15-30 päeva enne reisi, tagastatakse 50% makstud summast.
  • kui annulleerimine toimub rohkem kui 5-14 päeva enne reisi, tagastatakse 25% makstud summast.
  • kui annulleerimine toimub vähem kui 5 päeva enne reisi, samuti reisile mitteilmumise korral, reisjale raha ei tagastata.
Sularahas saab tasuda Eurotraveli büroos või ülekandega arveldusarvele  EE391010220056001014 SEB pank
Reisija on kohustatud enne reisi tutvuma reisiprogrammi ja EUROTRAVELI kehtivate reisitingimustega.

LIITU UUDISKIRJAGA!

Et saada parimaid pakkumisi ning kursis olla meie tegemistega!